Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Joanne de Witte Illustrations, en geeft een helder overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk en hoe ik daarmee omga overeenkomstig met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Joanne de Witte Illustrations is gevestigd aan De Simmen 16, 8574 TS Bakhuizen. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80921833. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Joanne de Witte Illustrations
De Simmen 16
8574 TS Bakhuizen
06 - 12 97 09 56
info@joannedewitte.com
www.joannedewitte.com

Persoonsgegevens
Joanne de Witte Illustrations verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@joannedewitte.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Joanne de Witte Illustrations verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling (Grondslag: Overeenkomst, Wettelijke verplichting)
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren (Grondslag: Overeenkomst)
• Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten (Grondslag: Gerechtvaardigd belang)
• Om goederen en diensten bij je af te leveren (Grondslag: Overeenkomst)
• Het (met jouw toestemming) laten zien van het werk dat ik voor jou in opdracht heb gemaakt op mijn website, Facebook, Behance, Instagram en LinkedIn. (Grondslag: Gerechtvaardigd belang)
• Joanne de Witte Illustrations verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. (Grondslag: Wettelijke verplichting)

Geautomatiseerde besluitvorming
Joanne de Witte Illustrations neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Joanne de Witte Illustrations bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens van klanten en leveranciers t.b.v. de administratie (inclusief agenda):
(Naam, Geslacht, Adres, E-mailadres, Bankrekeningnummer en overige gegevens die je actief aan mij verstrekt hebt)
Zeven jaar (Wettelijke verplichting)

Gegevens van klanten in e-mail en adresboek:
(Naam, Adres, E-mailadres, en overige gegevens die je actief aan mij verstrekt hebt)
Vier jaar na het laatste contact, of wanneer je mij verzoekt de gegevens te verwijderen.

Gegevens van contacten die niet tot zakelijke relatie geleid hebben in offertes:
(Naam, Adres, E-mailadres, en overige gegevens die je actief aan mij verstrekt hebt)
Zes maanden na het laatste contact, of wanneer je mij verzoekt de gegevens te verwijderen.

Gegevens van contacten die niet tot zakelijke relatie geleid hebben in e-mail en adresboek:
(Naam, Adres, E-mailadres, en overige gegevens die je actief aan mij verstrekt hebt)
Twee jaar na het laatste contact, of wanneer je mij verzoekt de gegevens te verwijderen.

Gegevens bij het delen van werken op mijn website en social media:
(Eventueel naam en eventueel gegevens in het werk zelf, -bijvoorbeeld in geval van een portret- alleen met toestemming)
Totdat het werk niet meer relevant is voor mijn portfolio of je mij verzoekt de gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Joanne de Witte Illustrations deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Joanne de Witte Illustrations blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

E-boekhouden.nl

Voor mijn financiële administratie verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer en openstaande saldo in een online boekhoudprogramma. 

Hostnet

Mijn e-mail wordt gehost bij Hostnet. Alle correspondentie die via mijn e-mailadres verloopt wordt bewaart op de servers van Hostnet.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Joanne de Witte Illustrations gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Mijn website (www.joannedewitte.com) wordt gehost door Adobe Portfolio, een service van Adobe. Meer over het privacybeleid van Adobe kan je hier lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Joanne de Witte Illustrations en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@joannedewitte.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Joanne de Witte Illustrations wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Joanne de Witte Illustrations neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@joannedewitte.com.
Back to top