1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

- Joanne de Witte Illustrations: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Joanne de Witte Illustrations ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 80921833;
- Opdrachtgever: de wederpartij met wie Joanne de Witte Illustrations een overeenkomst aangaat;
- Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Joanne de Witte Illustrations, bestaand uit de ondertekende offerte en deze algemene voorwaarden;
- Werk: de illustratie(s) die Joanne de Witte Illustrations in opdracht van de opdrachtgever maakt.

2. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Joanne de Witte Illustrations en de opdrachtgever.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Offertes
Offertes zijn geldig gedurende 1 maand na de offertedatum.

Joanne de Witte Illustrations is niet gebonden aan haar offerte indien er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving in de offerte.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Joanne de Witte Illustrations opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Joanne de Witte Illustrations haar offerte baseert.

Deze algemene voorwaarden worden bij de offerte aan de opdrachtgever verstrekt.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte heeft ondertekend of dat de opdrachtgever uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt dat hij akkoord gaat met de offerte.

5. Verplichtingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Joanne de Witte Illustrations aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Joanne de Witte Illustrations verstrekte gegevens en informatie.

Wordt de uitvoering van de opdracht vertraagd door toedoen van de opdrachtgever, dan is Joanne de Witte Illustrations gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

De opdrachtgever vrijwaart Joanne de Witte Illustrations voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
Indien in opdracht van de opdrachtgever het werk wordt gedrukt of geprint, dan is de opdrachtgever verplicht de drukwerkeisen en formaten duidelijk aan Joanne de Witte Illustrations kenbaar te maken. Indien de opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan kan Joanne de Witte Illustrations nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor een foutieve opdracht die aan de drukker of printer is verleend en/of voor de daaruit voortvloeiende kosten.
Voordat er overgegaan wordt tot productie of publicatie van het werk dient het definitieve bestand en daarna de proefdruk gecontroleerd en goedgekeurd te worden door de opdrachtgever. Joanne de Witte Illustrations is niet aansprakelijk voor fouten die niet opgemerkt zijn tijdens de controle door de opdrachtgever of voor het door de opdrachtgever achterwege laten van een proefdruk.

6. Wijzigen van de overeenkomst
Indien de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgebreid of gewijzigd, dan kan dat tot meerkosten leiden. De meerkosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever wordt van de meerkosten, indien mogelijk van te voren, op de hoogte gesteld.
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht uit te breiden of te wijzigen.

7. Termijn van oplevering
De termijn van oplevering vangt aan op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.
Joanne de Witte Illustrations zal haar uiterste best doen om het werk binnen de opgegeven termijn op te leveren.
De door Joanne de Witte Illustrations opgegeven termijn van oplevering is niet als een fatale termijn te beschouwen. Door overmacht kan de uitvoering van de opdracht vertraagd worden. Indien Joanne de Witte Illustrations verwacht dat de opleverdatum niet gehaald gaat worden, dan laat Joanne de Witte Illustrations dat zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever weten en zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen.
Indien de uitvoering van de opdracht vertraagd wordt door toedoen van de opdrachtgever, bijvoorbeeld doordat de opdrachtgever niet tijdig de benodigde gegevens heeft verstrekt, dan kan Joanne de Witte Illustrations nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.

8. Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn in Euro’s en exclusief btw.
Joanne de Witte Illustrations is gerechtigd de vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de verwachte hoeveelheid werk niet goed door Joanne de Witte Illustrations is ingeschat en deze verkeerde inschatting niet aan Joanne de Witte Illustrations is toe te rekenen.

9. Annulering en annuleringskosten
Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

10. Facturatie en betaling
Facturatie geschiedt na afronding van de opdracht en nadat de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd, of na annulering van de overeenkomst.
Facturatie geschiedt via de e-mail.
Indien de uitvoering van de opdracht meer dan 160 uur in beslag neemt, dan geschiedt facturatie in termijnen met tussenpozen van minimaal 1 maand.

Voldoet de opdrachtgever de tussentijdse declaratie niet tijdig, dan stuurt Joanne de Witte Illustrations de opdrachtgever een herinnering en heeft Joanne de Witte Illustrations het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de volledige tussentijdse declaratie voldaan is. In een dergelijk geval is Joanne de Witte Illustrations niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever heeft geleden, doordat de uitvoering van de opdracht wegens de opschorting is vertraagd.
De opdrachtgever dient de van Joanne de Witte Illustrations ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

11. Aansprakelijkheid en verjaring
Joanne de Witte Illustrations kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
- een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13;
- enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
Joanne de Witte Illustrations is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Joanne de Witte Illustrations is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
De opdrachtgever is gehouden kopieën van door hem verstrekte gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Joanne de Witte Illustrations niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
Joanne de Witte Illustrations is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste omzet, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Indien Joanne de Witte Illustrations aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Joanne de Witte Illustrations beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle aanspraken jegens Joanne de Witte Illustrations die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Joanne de Witte Illustrations zijn ingediend, vervallen door verjaring.
Na voltooiing van de opdracht, zijn de opdrachtgever noch Joanne de Witte Illustrations verplicht om het werk te bewaren.

12. Ontbinding
Joanne de Witte Illustrations is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien:
- de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling;
- aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
- de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
- ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
Alle kosten die Joanne de Witte Illustrations tijdens het uitvoeren van de opdracht tot aan het moment van de ontbinding heeft gemaakt, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Joanne de Witte Illustrations door de ontbinding lijdt. Onder schade dient mede te worden verstaan omzetverlies.

13. Overmacht
Van overmacht aan de zijde van Joanne de Witte Illustrations is onder andere sprake indien Joanne de Witte Illustrations verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oproer, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden, internetstoring, stroomstoring, ziekte of persoonlijke omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Joanne de Witte Illustrations de overeenkomst uitvoert, defecten aan materialen en niet- beschikbaarheid van materialen.
Voor zover Joanne de Witte Illustrations ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen en aan deze gedeeltelijke nakoming zelfstandige waarde toekomt, dan is Joanne de Witte Illustrations gerechtigd het reeds nagekomen gedeelte van de opdracht te factureren.

14. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

15. Intellectuele eigendom
Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van het werk berusten bij Joanne de Witte Illustrations.
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Joanne de Witte Illustrations, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het werk. De licentie tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het werk is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen in de offerte is opgenomen of tot hetgeen via de e-mail aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt.
De opdrachtgever zal niet tot productie, publicatie of openbaarmaking overgaan totdat het definitieve werk geleverd is en is gecontroleerd door Joanne de Witte Illustrations.
Joanne de Witte Illustrations garandeert dat het werk zorgvuldig en exclusief door Joanne de Witte Illustrations en voor de opdrachtgever is gemaakt.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan het werk of delen daarvan op een andere wijze te gebruiken dan waarvoor de licentie is verleend. Indien de opdrachtgever twijfelt of een bepaald gebruik van het werk is toegestaan, dan dient hij daarover contact op te nemen met Joanne de Witte Illustrations.
Indien de opdrachtgever op een andere wijze of meer gebruik wil maken van het werk dan partijen zijn overeengekomen, dan is dat enkel toegestaan nadat Joanne de Witte Illustrations daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Aan deze toestemming kan Joanne de Witte Illustrations een voorwaarde verbinden, zoals het betalen van een vergoeding.
Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de auteursrechten van Joanne de Witte Illustrations, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Joanne de Witte Illustrations daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.
Door de levering van het werk worden nimmer auteursrechten overgedragen. Auteursrechten op het werk kunnen enkel middels een schriftelijke overeenkomst aan de opdrachtgever worden overgedragen.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Joanne de Witte Illustrations veranderingen in het werk aan te (laten) brengen. Wijzigingen aan het werk kunnen alleen door Joanne de Witte Illustrations worden uitgevoerd. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke door Joanne de Witte Illustrations gehanteerde tarieven.
Indien de opdrachtgever materialen aan Joanne de Witte Illustrations ter beschikking stelt, dan garandeert de opdrachtgever dat deze materialen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schades die Joanne de Witte Illustrations lijdt doordat door het gebruik van deze materialen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
Joanne de Witte Illustrations heeft het recht het werk te signeren of het werk te voorzien van de naam 'Joanne de Witte Illustrations' indien er ruimte is voor een naamsvermelding.
De opdrachtgever is verplicht, indien de publicaties ruimte bieden voor credits, de naam 'Joanne de Witte Illustrations' te vermelden.
Joanne de Witte Illustrations heeft het recht het werk of delen van het werk voor haar eigen promotie te gebruiken en op haar eigen website te plaatsen, tenzij aan dit werk persoonsgegevens verbonden zijn. Indien er persoonsgegevens verbonden zijn aan het gemaakte werk zal Joanne de Witte Illustrations het werk enkel openbaar maken met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever en de persoon waarvan deze gegevens zijn.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Elke overeenkomst tussen Joanne de Witte Illustrations en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Joanne de Witte Illustrations worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Joanne de Witte Illustrations gevestigd is.
Back to top